Artikel 17, Geen lid voert het woord, dan na dit verzocht en verkregen te hebben van den Voorzitter, die het verleent in de orde, waarin het gevraagd is. Artikel 18, ,rv> Vaii1 die orde wordt alleen afgeweken, indien iemand het woord n? een Persoonlijk feit, tot het doen eener motie van orde behandelingva n van vraagpunt, rakende het onderwerp in Artikel 19. S?i®n,een lld inlichtingen verlangt te vragen aan Burgemeester en Jethouders omtrent een onderwerp, vreemd aan de orde van den dag, wordt ïeeftrflp%verl0f n°odiê der vergadering. Ingeval dit verleend wordt, geeft de Burgemeester of een der Wethouders dadelijk, of des- verkiezende m de eerstvolgende vergadering, de noodige inlichtingen, HOOFDSTUK V. Van de wijze van beraadslagen. Artikel 20. yoorzitter, voert niemand meer dan tweemalen het woord over hetzelfde onderwerp, zonder verlof der vergadering Deze bepaling is niet van toepassing op rapporteurs of op hen, ?pLI°°r i gedaaa hebben, welke altijd het recht hebben, dade lijk iedere spreker te beantwoorden. Artikel 21 ~v.+fS?00r-een in behandeling gebracht onderwerp in onderdeelen of of rtikPlPn w? i ï"°rdt 6eïst afzonderliJk over de onderdeelen oi artikelen beraadslaagd en gestemd en daarna het geheel, zonder nieuwe beraadslaging, in stemming gebracht. Wat de begrootingen en rekeningen aangaat, hierbij zullen steeds de uitgaven vóór de ontvangsten behandeld worden. Artikel 22. v-n^pi6^001"8"?011611 t0t w«2iginS van dat onderwerp kunnen mondeling moeten, om in overweging te worden genomen, aoor tenminste een lid worden ondersteund. Artikel 23. QO/S°rSJellen?,Vreemd aan de orde van den dag, moeten schriftelijk den Voorzitter worden ter hand gesteld. De vergadering bepaalt wanneer die voorstellen in behandeling zullen komen. °epaa±u, Artikel 24 SJ+en +e Voorzitter oordeelt, dat eene zaak genoegzaam is toe gelicht, stelt hij de vergadering de sluiting der beraadslaging voor. Artikel 25. Wanneer tot sluiting is besloten, heeft niettemin de voorsteller raPP°r"teur recht, zijn voorstel of verslag nader te verdedi- Artikel 26. d!.S,lalïing <?er ^raadslagingen, wordt het te beslissen vraag punt gesteld door den Voorzitter. b geil

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 68