Voorstel tot het vergoeden van uitgaven in verband met het vakonderwijs over 1969 en het toekennen van een voorschot over 1970. Aan de Raad, Bij Uw besluit van 27 augustus 1969 werd aan de besturen van de lagere school te Wouw en te Moerstraten een voorschot verleend op de vergoeding voor het ten behoeve van deze scholen over het jaar 1969 te geven vak onderwijs. Thans hebben de besturen van deze scholen, alsmede het bestuur van de lagere school te Heerle, verzocht om de vergoeding voor het aan die scholen gegeven vakonderwijs over 1969 definitief vast te stellen. Tevens wordt een voorschot op de vergoeding voor 1970 gevraagd door voornoemde schoolbesturen. Wij stellen U voor om de vergoeding vast te stellen conform de voor U ter inzage gelegde concept-besluiten. Wouw, 2 2 JUN11970 Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, Burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 50