Voorstel betreffende het kopen en verkopen van grond en opstallen Aan de Raad, Wij delen U mede, dat wij met de eigenaar van gronden en opstallen gelegen aan de Plantagebaan overeenstemming hebben bereikt over de aankoop daarvan* Tevens werd overeenstemming bereikt over de verkoop van gemeentegrond gelegen aan de Bergse- baan. De concept-raadsbesluiten met de daarbij behorende situatie tekeningen, het op de transactie betrekking hebbende taxatierapport alsmede een uitvoerige toelichting op de raadsbesluiten, hebben wij voor U vertrouwelijk bij de raadsstukken ter inzage gelegd* Wij stellen U voor te besluiten conform de concept-besluiten» Wouw, Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, de Burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 4