Wouw,23 juni 1970 Aan: de heer lid van de gemeenteraad te Wouw Ik nodig U hierbij uit voor het bijwonen van een openbare raads vergadering, welke zal worden gehouden op dinsdag 30 juni a.s. te 3 uur n.m. De raadsstukken liggen ter inzage ter secretarie Markt 1 als volgt: 1« tijdens de kantooruren op 24, 25, 26 en 29 juni a.s. 2. maandag 29 juni a.s. van 19.00 - 21.00 uur. In deze vergadering zal de gemeentesecretaris, de heer P.Th.Maas, worden gehuldigd i.v.m. diens 25 jarig jubileum in dienst van de gemeente Wouw. agenda 1Opening 2. Notulen van de vorige vergadering 3. Mededeling van de ingekomen stukken 4. Voorstel tot het vergoeden van uitgaven in verband met het vakonderwijs over 1969 en het toekennen van een voorschot over 1970. 5. Voorstel tot het garanderen van een door de Stichting Regionaal Woningbezit te Steenbergen te sluiten geldlening. 6. Voorstel om ingevolge artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor enige gebieden in de gemeente Wouw, waarvoor tot 1 augustus 1970 de zgn. meldingsplicht van toepassing is.

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 48