b. heffingen gebaseerd op bijzondere wetten: begr.1968 rek.1968 rechten vuurwapenreglement 32,— 32,— vergunning srecht 1225,— 713,39 verlofdrecht 90,— 60,— leges keurlonen etc. 14000,— 10214,20 15347,— 11019,59 11019.59 4327_»41 gemeentelijke belastingen: begr.1968 rek.1968 precariorechten 65,— 60,— straatbelasting 63000,— 63105,70 rioolbelasting 29000,— 47000,— baatbelasting 5 en 7 - watervoorz. - 7798,90 7831 baatbelasting 4 en 6 - electrificatie - 11642,80 11762,80 hondenbelasting 5300,— 5370,75 vermakelijkhedenbelasting 4800,— 5698,08 reinigingsrechten 16000.— 26709.— 137606,70 167537,33 137606,70 29930,63 Recapitulatie Retributies 2837,30 Heffingen gebaseerd op bijzondere wetten -/- 4327,41 Gemeentelijke belastingen 29930,63 28440,52 Recapitulatie van de hiervoor besproken inkomstenbronnen: begr.1968 rek.1968 Uitkeringen gemeentefonds 1456595,47 1381665,24 Aandeel in rijksbelastingen 67462,72240,13 Gemeentebelastingen 183033,70 211474,22 1707091,17 1665379,59 1665379.59 41711,58 Uitgaven: 1Kapitaalslasten Van het verloop van de kapitaalslasten kan de navolgende opstelling worden gemaakt: In de rekening is verantwoord: rente en andere kosten 135962,16 afschrijving 297645,11 terwijl in de begroting was geraamd: rente en andere kosten 151997,33 afschrijving 279178.05 431175 38 De kapitaalslasten zijn dus hoger 2431,89 433607,27

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 37