Wouw' 2 0 APR. 1970 I^r^erit0t,het pachtvriJ maken van een perceel landbouwgrond gelegen aan de Kloosterstraat te Wouw, y e9en Aan de Raad, In Uw vergadering van heden treft U een voorstel aan tot het aankopen met ITpe^Cee^.landbowSrrond aan de Kloosterstraat, zulks in verband met de realisatie van het bestemmingsplan "Martel", heff1 jS ln Païht met de Pachters is ^ereenste-ing Dereijct omtrent het pachtvrij maken van dit perceel. Wij stellen U voor om te besluiten tot het pachtvrij maken van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie E nr. 1711 overeenkomstic het voor U ter inzage gelegde concept-besluit. overeenkomstig Dit concept-besluit met de daarbij behorende bescheiden, alsmede de op ter inzage»e^0ei<^ betrekking hebbende bescheiden, liggen voor U Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, de Burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 30