<Ay?A/X£vM' Nu elke regio—gemeente aan de voorgestelde gemeenschappelijke regeling deel zal nemen moet naar onze mening ook de gemeente Wouw zulks doen. Zulks is mede uit bestuurlijk en administratief oogpunt wenselijk. De vorenvermelde dienstverleningsovereenkomst staat daar buiten en er wordt o.a. ook mee bereikt, dat de gemeente Wouw op dezelfde wijze als de overige regio-gemeenten kan profiteren van de daarin vermelde diensten. Kosten zal de deelname niet met zich meebrengen, aangezien deze ingevolge de dienstverleningsovereenkomst uit de daarin overeengekomen vergoeding zullen worden bestreden. Overtuigd van het grote belang van een regeling voor de regionale brandweerzorg stellen wij U voor te besluiten deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling voor de brandweerzorg in de Regio Roosendaal. De bij de stukken ter inzage gelegde ontwerp-regeling bieden wij U daartoe ter vaststelling aan. wouw, 2 0 APR. 1970 Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, de Burgemeester, V

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 26