Voorstel betreffende het deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling voor de brandweerzorg in de regio Roosendaal. Aan de Raad, In de Regio Roosendaal werken, zoals U bekend is, sedert enige tijd samen ter behartiging van allerlei parallel lopende belangen en ter stimulering van streek-activiteiten de gemeenten Hoeven, Nieuw-Vossemeer, Oudenbosch, Oud en Nieuw Gastel,Roosendaal en Nispen, Rucphen, Steenbergen en Wouw. Een gemeentelijke zorg, welke zich in het bijzonder leent voor gezamen lijke behartiging is die voor de brandweer. Het is zonder meer duidelijk dat een dergelijke samenwerking voor alle regio-gemeenten grote beteke nis heeft. Het zal U dan ook niet verwonderen, dat ook in de vergaderingen van het regionaal Overlegorgaan de brandweerzorg onderwerp van beraad heeft uitgemaakt, waarbij is gebruik gemaakt van de deskundige adviezen van de rijksinspecteur voor het brandweerwezen. Het is verder duidelijk, dat men om in de pas te blijven bij de moderne ontwikkeling ook bij de brandbeveiliging meer mogelijkheden heeft bij een gezamenlijke inzet. In dit verband is te wijzen op de steeds veranderende bouwwijzen en het gebruik van steeds nieuwere bouwmaterialen, welke bijzondere aandacht vragen bij brand-bestrijding (bluswerkzaam heden), maar vooral ten aanzien van het voorkomen van brand (de zogenaamde preventieve brandweerzorg). Het Overlegorgaan Regio Roosendaal heeft geadviseerd te bevorderen, dat een gemeenschappelijke regeling wordt getroffen en daartoe een ontwerp—regeling voorbereid, waarvoor de inspec teur voor het brandweerwezen de nodige suggesties heeft gedaan terzake van de mogelijke vormen van samenwerking. De voorkeur is daarbij uitgegaan naar samenwerking van de acht regio gemeenten zonder beperking van de feitelijke uitoefening van de brand- weertaak, doch met invoering van technische leiding van een regionale commandant in beroepsdienst. Als voordelen hiervan zijn namelijk te noemen: a. de uitoefening van de preventieve brandweerzorg zal in de gehele regio een zekere mate van gelijkgerichtheid krijgen met betrekking tot te stellen eisen; b. de regionale commandant zal de brandweercommandanten van de samen werkende gemeenten kunnen helpen bij het opstellen van aanvalsplannen en technische adviezen; c. bij de bestrijding van grote branden in de regio zal de regionale commandant in staat zijn, mede in verband met zijn bij de preventie opgedane bekendheid met de objecten, de plaatselijke functionarissen van advies te dienen c.q. te leiden; d. bij calamiteiten, waarbij diverse korpsen gezamenlijk in actie komen, kan de regionale commandant coördinerend optreden.

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 24