Voorstel tot wijziging van de legesverordening. Aan de Raad, Bij Koninklijk besluit van 18 februari 1970 nummer 4 is goedkeuring verleend aan de door U op 19 december 1969 vastgestelde verordening op de heffing en invordering van leges. Ten aanzien van deze verordening hebben Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken de volgende opmerkingen: a. Ingevolge het bepaalde in de Wet op de bevolkings- en verblijfregisters moet in rubriek 1.755«332 een tarief opgenomen worden voor het ver strekken van 5o000 en 10.000 inlichtingen. b. Het tarief voor het aanvragen of uitreiken van bescheiden als bedoeld in artikel 74, tweede lid van de Visserijwet is in strijd met het bepaalde in het K.B» van 21 mei 1964, Staatsblad 165. Ingevolge dit K.B. mogen de leges ter zake van bovenvermelde bemoeiingen niet meer bedragen dan 1, Wij stellen U voor de bovenvermelde verordening volgens het ter inzage gelegde concept-besluit te wijzigen. Wouw, 2 o APR. 1970 Burgemeester en Wethouders van Wouw- de Secretaris, de Burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 23