Wouw, 2 0 APR, 1970 Voorstel om met toepassing van artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920 medewerking te verlenen voor de voorlopige uitbreiding met een houten noodlokaal van de Gerardus Majellaschool te Wouw. Aan de Raad, In Uw vergadering van 28 november 1969 is besloten om met toepassing van artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920, medewerking te verlenen voor de uitbreiding met 4 klaslokalen van de Gerardus Majellaschool te Wouw, zulks in verband met de stijging van het aantal leerlingen. Op 1 augustus 1970 zal het aantal leerlingen zodanig zijn toegenomen dat er 12 klassen zullen zijn terwijl er slechts ruimte aanwezig is voor 11 klassen. In verband hiermede is door het schoolbestuur naar een oplossing gezocht en het meent deze gevonden te hebben in het treffen van een noodvoorziening door het in gebruik nemen van een houten directie-keet als klaslokaal. Met een plaatselijk aannemings bedrijf is overeenstemming bereikt omtrent de huur van dit noodlokaal. De totale huurkosten worden geraamd op 525,20 per maand gedurende het eerste jaar. Na een jaar zullen deze kosten bedragen 291,20 per maand. In verband hiermede stellen wij U voor om de gevraagde medewerking te verlenen middels het huren van het houten noodlokaal van het aannemings- edrijf en het beschikbaar stellen hiervan aan het bestuur van de Gerardus Majellaschool. Aan de inspecteur van het lager onderwijs is ter zake advies gevraagd. Het concept-besluit, de begrotingswijziging, alsmede de op deze aan gelegenheid betrekking hebbende bescheiden, zijn voor U bij de raadsstukken ter inzage gelegd. Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, de Burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 22