Voorstel ingevolge artikel 50 van de Kleuteronderwijswet medewerking te verlenen aan het Genootschap tot Opvoeding te Roosendaal voor de stichting van een nieuwe kleuterschool met 3 werklokalen en 1 speel lokaal te Wouw. Aan de Raad, Bij Uw besluit van 24 juni 1966 is besloten om aan het Genootschap tot Opvoeding te Roosendaal medewerking te verlenen voor de stichting van een nieuwe kleuterschool te Wouw. In afwachting van de bouw van deze kleuterschool, zijn de kleuterklassen voorlopig ondergebracht in de voormalige jongensschool in de Schoolstraat, Door de grote toename van het aantal kleuters, kunnen deze niet allemaal meer worden toegelaten op de bestaande kleuterschool. In verband hiermede is door het schoolbestuur, het Genootschap tot Opvoeding te Roosendaal, in overleg met de inspectrice van het kleuter onderwijs, bij brief van 4 april 1970, verzocht om medewerking te verlenen voor de stichting van een nieuwe kleuterschool, bestaande uit 3 werklokalen en 1 speellokaal. De inspectrice van het kleuteronderwijs is namelijk van mening, dat de stichting van twee drieklassige kleuter scholen de voorkeur verdient boven êên zesklassige kleuterschool. De in de voormalige jongensschool in de Schoolstraat ondergebrachte kleuterklassen, blijven daar dan voorlopig gevestigd. Aan de inspectrice van het kleuteronderwijs is terzake advies gevraagd. ij stellen U voor om de gevraagde medewerking te verlenen overeenkomstig het voor U ter inzage gelegde concept—besluit. met het bepaalde in »t-53 Hd 3 van de Xleuteronderwijsvet stellen wij voor eveneens te besluiten, dat niet tot oprichtina van openbare kleuterschool wordt overgegaan. wouw, 2 0 APR,1970 Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, de Burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 21