Onderwerp Raadsvergadering Wouw, 23 januari 1970 Ik nodig U hierbij uit voor het bijwonen van een raads vergadering, welke zal worden gehouden op donderdag 29 januari 1970 te 19.30 uur n.m. De raadsstukken liggen ter inzage ter secretarie, Markt 1 als volgt: 1. van maandag, 26 januari t/m woensdag 28 januari 1970 tijdens de kantooruren! 2» op dinsdag 27 januari 1970 en woensdag 28 januari 1970 van 19.00 tot 21.00 uur. 1Opening, 2. Vaststelling notulen vorige vergadering. 3. Mededeling van de ingekomen stukken. 4. Voorstel om ingevolge artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verklaren dat een wijziging van het bestemmingsplan "Heerle-Noord" wordt voorbereid. 5. Voorstel om een krediet ad. 2500,beschikbaar te stellen voor het plaatsen van wachtgelegenheden voor buspassagiers. 6. Voorstel betreffende het kopen en verkopen van grond en opstallen 7. Voorstel tot het weigeren van een vergunning tot het bouwen van een garage/werkplaats achter het pand Kerkstraat 30 te Wouw 8. Voorstel betreffende wijziging van de winkelsluitingsverordening 9Rondvraag Aan: de heer lid van de gemeenteraad te Wouw AGENDA

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 1