1 6 FEB. 1970 Voorstel tot het voteren van een krediet van 205500,benodigd voor het bouwrijpmaken van een gedeelte van het bestemmingsplan Heerle- Noord» Aan de Raad, Wij hebben door de N.V.Grontmij een plan met kostenraming laten samen stellen voor het leggen van een riolering met rioolgemaal en persleiding en het maken van bestratingen met bijkomende werken in het bestemmings plan Heerle-Noord. Het betreft de 1e fase van het bouwrijpmaken van het bestemmingsplan. De kosten daarvan worden begroot op 143800,en de kosten verbonden aan de aanleg van trottoirs, parkeerterrein, plantsoen, straatverlichting en herstrating worden begroot op 61700,in totaal derhalve 205500, Wanneer het betreffende gedeelte van het bestemmingsplan op de voorgestelde wijze bouwrijp zal zijn gemaakt is er, conform de geldende bestemmings voorschriften, ruimte voor de bouw van ongeveer 20 woningen, terwijl ook het terrein, benodigd voor de voorgenomen bouw van een gemeenschapshuis met gymnastiekaccomodatie aldus bouwrijp zal zijn gemaakt. De werken kunnen worden uitgevoerd overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 15 oktober 1969 G nr. 64434 gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan Heerle-Noord en zijn niet in strijd met het besluit van Uw raad van 29 januari 1970 waarvan werd verklaard, dat een wijziging van dat plan in voorbereiding is. Wij stellen U voor het krediet te voteren. De concept begrotingswijziging, alsmede de oj het plan betrekking hebbende bescheiden liggen voor U ter inzage. Wouw, Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, de Burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 16