Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Martel" Aan de Raad, In Uw vergadering van 21 juni 1963 werd besloten om te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, gelegen aan de oostzijde van de kom van het dorp Wouw (plan "Martel"). Hierna zijn verscheidene malen nieuwe voorbereidingsbesluiten genomen, het laatst in Uw vergadering van 22 mei 1969. Het ontwerp-bestemmingsplan "Martel" heeft vanaf 31 oktober 1969 geduren de een maand voor eenieder ter gemeentesecretarie ter inzage gelegen. Hiertegen werden geen bezwaren ingediend. Wij stellen U daarom voor, tot vaststelling van het bestemmingsplan "Martel" te besluiten. Het concept-besluit met de daarbij behorende bescheiden liggen ter inzage. Wouw, 16 februari 1970 Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, de Burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 15