Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van een door de Stichting Buurtwerk Wouw te Wouw te sluiten aanvullende geldlening, groot 70000,i«v.m. de bouw van het buurthuis. Aan de Raad, Bij Uw besluit van 9 december 1969 is een door de Stichting Buurtwerk Wouw met de Coöp.Raiffeisenbank te Wouw aan te gane ge3*Uening, groot 260000,voor wat betreft de betaling van rente en aflossing, gegarandeerd. Het garantiebesluit werd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 28 januari 1970 G nr. 354.653 goedgekeurd. Het buurthuis te Wouw nadert zijn voltooiing. Reeds bij de begin 1970 plaatsgehad hebbende aanbesteding bleek, dat de stichtingskosten van het buurthuis ruim 60000,meer bedroegen dan oorspronkelijk werd geraamd. Blijkens de thans vlak. voor de oplevering van het gebouw bekend zijnde gegevens zullen de totale definitieve stichtingskosten in plaats van 310000,gaan bedragen 397300,Het stichtings bestuur heeft de toezegging dat v.oor de financiering van het project de bijdrage uit het particuliere initiatief in plaats van 31000, zal gaan bedragen 44300,De bijdrage van de provincie bedraagt 15000,en van het koningin Julianafonds 8000,—Voor de finan ciering van het object is derhalve een totale lening groot 330000, nodig, om welke reden thans nog een aanvullende geldlening groot 70000,moet worden gesloten. De Stichting Buurtwerk Wout; kan deze geldlening thans sluiten met de Coöp.Raiffeisenbank te Wouw. De rente bedraagt 8 5/8% vast (halfjaar lijkse betalingen)de koers 99i, de afsluitprovisie en de aflossing moet geschieden in maximaal 30 jaarlijkse termijnen. Wij stellen U voor deze aanvullende geldlening te garanderen conform het voor U ter inzage gelegde concept-besluit. wouw, 3 0 NOV. 1870 Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, de Burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 111