Qq (pi '■'ow, 20 februari 1970 Onderwerp Raadsvergadering Ik nodig U hierbij uit voor het bijwonen van een raadsvergadering welke zal worden gehouden op vrijdag 27 februari 1970 te 19,30 uur n,m. De raadsstukken liggen ter inzage ter secretarie, Markt 1 als volgt: I van maandag 23 februari t/m donderdag 26 februari 1970 tijdens de kantooruren; II op donderdag 26 februari 1970 van 19.00 tot 21.00 uur. (Tot nu toe lagen de stukken gedurende 2 avonden ter inzage. Aangezien in de praktijk is gebleken, dat alleen op de laatste avond van de gelegenheid om de stukken in te zien door de leden gebruik wordt gemaakt, heb ik gemeend in het vervolg met êên avond daarom te kunnen volstaan.) 1Opening 2. Vaststelling notulen vorige vergadering 3. Mededeling van de ingekomen stukken 4» Voorstel tot het vaststellen van de vergoedingen, de voorschotver goedingen en de gebouwenvergoeding aan de bijzondere kleuterscholen, alsmede van de voorschotvergoedingen en definitieve vergoedingen aan de bijzondere lagere scholen over 1969 en 1970. 5o Voorstel inzake straatnaamgeving in het bestemmingsplan "Martel" 6. Voorstel tot het verdagen van de beslissing omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan "Doelen". 7» Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Martel". De burgemeester Aan: de heer lid van de gemeenteraad te Wouw AGENDA

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 10