Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten in de gemeente Wouw. Aan de Raad, De huidige verordening is vastgesteld hij raadsbesluit van 20 december 1967» goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 februari 1968 no. 14° De Minister van Binnenlandse Zaken heeft bij brief van 6 juli 1970 no. F 70/U 2088 bericht, dat, alvorens een aanvullende bijdrage uit het Gemeentefonds wordt gedaan, de inkomstenheffingen uit eigen hoofde tot een redelijk peil moeten zijn opgevoerd. Hij is van oor deel dat hieraan is voldaan, indien terzake in totaal tenminste een opbrengst wordt verkregen, welke zou worden bereikt door heffing van: a. straatbelasting: 23$ van de kadastrale opbrengst gebouwde eigendommen en 11van deze opbrengst ongebouwde eigen dommen. b. rioolbelasting: 107,per aansluiting per jaar met zuivering en 53,50 per aansluiting per jaar zonder zuivering, c. reinigingsrechten: 28,25 per emmer bij tweemaal per week ophalen door een goed geoutilleerde dienst, d. personele belasting: gemiddeld 230 opcenten. Uit de aard der zaak behoeven da vorengenoemde tarieven slechts te worden gehanteerd voor zover wettelijke gestelde grenzen dat toe laten. De Minister wijst er op, dat het gaat om de totaal-opbrengst van de genoemde heffingen. Het is dus niet nodig, dat de gemeente haar tarieven op elk onderdeel tot de aangegeven normen opvoert, Haar aanleiding van evengenoerade normen en de in de begroting 1971 geraamde bedragen kan de volgende opstelling worden gemaakt: Straatbelasting: 23$ van 226.994»—" f 52,208,62 11,5$ van 113.664,87 13.071,46 65.280,08 Raming 1971 68.000, Verschil -/- 2.720,-- Rioolbelasting: 1075 aansluitingen b. f 3»50 3«762,50 Reinigingsrechten: 1e emmer: 1250 x 4,25 5<-312,50 2e emmer: 165 x 1,165, 3e en volgende emmer: 24 x 4,25 102.— 5.579,50 Personele belasting 1971 7/12 x (10$ van 24,000, 1.400,-- Gemeentelijke belastingen lager dan normen 8.022, Aangezien slechts aan het onder a gestelde is voldaan en om enigszins bij te blijven bij de normen van de minister zou het eigen belastinggebied moeten worden aangesproken, Wij zijn van oordeel dat met name de reinigingsrechten voor verhoging in aanmerking komen, en wel om de navolgende redenen: a. de verordening op de reinigingsrechten is een retributie, waarbij ingevolge de wet een matige winst mag worden gemaakt, b. de kosten van de reinigingsdienst, worden voor 1971 begroot op 63.423,afgerond, terwijl de opbrengst op basis van de huidige tarieven 24,6,en 30,wordt geraamd op 31.000, Het verschil tussen beide is wel erg groot,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 109