Voorstel tot het vaststellen van een verordening op de heffing van opcenten op de personele belasting in de gemeente Wouw. Aan de Raad, Het aantal opcenten op de hoofdsom der personele belasting dient jaarlijks v<5<5r 1 maart bij verordening te worden vastgestelde In de begroting 1971 is evenals in 1970 uitgegaan van eon heffing van 220 opcenten, waarop de opbrengst is gebaseerd. Op grond hiervan stellen wij U voor de verordening waarbij 220 opcenten voor het belastingjaar 1971/1972 worden geheven, vast te stellen. Het concept-besluit ligt ter inzage. Wouw, 2 3 NOV. 1970 Burgemeester en wethouders van Wouw, de secretaris, de burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 108