Voorstel tot het vaststellen van moederbesluiten voor in 1971 aan te gane kasgeldleningen en te openen rekeningcourantkredieten, alsmede voor in 1971 aan te gane vaste leningen voor consolidatie van vlottende schuld en financiering van kapitaalwerken. Aan de lïaad» Telkenjare worden door Uw raad besluiten genomen tot het aangaan van kasgeldleningen en het openen van rekeningcourantkredieten en het aangaan van vaste leningen. De bedoeling van deze besluiten is burgemeester en wethouders te machtigen in de loop van het jaar financieringsmiddelen, hetzij op korte of lange termijn, aan.te trekken met als maximum 729000, voor het aangaan van kasgeldleningen en het openen van rekening courantkredieten en 1000000,voor het aangaan van vaste leningen voor consolidatie van vlottende schuld en financiering van kapitaal- werken in de loop van het jaar. Het maximum van 729000,is door de minister gehanteerde kasgeld norm zijnde 25% van de inkomsten van de gewone dienst van de gemeente begroting 1971 met uitschakeling van de hoofdstukken kasvoorzieningen XII en verrekeningen XIV en de bijdrage van de kapitaaldienst tot dekking van het tekort op de gemeentebegroting 1971» Het maximum voor het aangaan van geldleningen is gebaseerd op de verwachting dat voor de uitvoering van bestemmingsplannen en kapitaal- werken in 1971 1000000,benodigd zal zijn. De huidige besluiten, vastgesteld door Uw raad bij besluit van 28 november 1969, houden op van kracht te zijn op 1 januari 1971» Wij stellen U voor te besluiten conform de ter inzage liggende concepten. wouw, 3 0 MOV. 1970 Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, de Burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 107