7. Voorstel tot het vaststellen van een verordening op de heffing van opcenten op de personele belasting in de gemeente Wouw 8. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten in de gemeente Wouw 9. Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van een door de Stichting Buurtwerk Wouw te sluiten aanvullende geldlening groot 70000,i.v.m. de bouw van het buurthuis 10. Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van een door de Stichting Dorpshuis Heerle te sluiten geldlening alsmede tot het verlenen van een subsidie, ten behoeve van de bouw en inrichting van een dorpshuis 11. Voorstel tot het voteren van een krediet van 102300,benodigd voor het bouwrijpmaken van een gedeelte van het bestemmingsplan Heerle-Noord 12. Vaststelling regularisatie begrotingswijzigingen 13. Vaststelling gemeentebegroting en de begroting van het woningbedrijf voor het jaar 1971 14. Rondvraag.

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 104