Voorstel tot het aangaan van rekening-courantlcredieten voor 1971 net de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten te s—Gravenhage en de Coöp.Raiffeisenbank te Wouw» Aan de Raad, Om regelmatig aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen worden door Uw raad jaarlijks besluiten genomen tot het aangaan van rekening cour antkredieten, te weten met de N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten te es-Gravenhage en met de Coöp.Raiffeisenbank te Wouw, De N.V.Bank voor Nederlandse Gemeenten is bereid voor het jaar 1971 een krediet te verlenen van 500000,zijnde 15% van het totaal der inkomsten van de gewone dienst van de gemeentebegroting voor 1970, verminderd met 15% van het totaal van de ontvangsten van hoofdstuk XII en hoofdstuk XIV. Met de Coöp.Raiffeisenbank te Wouw wordt een overeenkomst gesloten tot een bedrag van 60000,Dit krediet is bedoeld als een soort van "werkkrediet", waarbij als maximum geldt 60000, De vigerende besluiten, vastgesteld op 20 november 1969, houden op van kracht te zijn op 1 januari 1971. V/ij stellen U voor te besluiten confcrm de ter inzage liggende concepten. Wow, 2 7 OKT. 1970 Burgemeester en Wethouders van V/om-/, de Secretaris, de Burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 102